Naziv:
CRNOGORSKA PARTIJA

Sjedište:
NOVI SAD

E-mail:
cgpartija@gmail.com

Adresa za poštu:
Crnogorska partija
P. fah 51
21121 Novi Sad

Zakonski zastupnik:


STATUT CP

PROGRAM CP

ORGANI CP:
- Skupština
- Predśednik
- Potpredśednici
- Glavni odbor
- Savjet
- Poslaničke grupe
- Predśednički kolegijum
- Vijeće časti
- Nadzorni odbor
- Sekretarijat

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2011. GODINU

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2012. GODINU

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2013. GODINU

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2014. GODINU

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZJEŠTAJ ZA 2015. GODINU

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZJEŠTAJ ZA 2016. GODINU

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZJEŠTAJ ZA 2017. GODINU

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZJEŠTAJ ZA 2018. GODINU

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZJEŠTAJ ZA 2019. GODINU

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

 

UDRUŽENJE CRNOGORACA SRBIJE

pdf-202kbSTATUT
27. 02. 2010.
Na osnovu član 14. Zakona o političkim strankama i člana 21 Statuta Црногорске партије - Crnogorske partije,  Skupština Црногорске партије - Crnogorske partije na sjednici održanoj dana 27. 02. 2010.  u Novom Sadu usvojila je sljedeći:

STATUT
ЦРНОГОРСКЕ ПАРТИЈЕ - CRNOGORSKE PARTIJE


Glava I
OPŠTE ODREDBE

Preambula

Sadržaj Statuta
Član 1
Ovim statutom Црногорскe партијe - Crnogorske partije / u daljem tekstu: CP/, se utvrđuje: naziv i sjedište; simboli vizuelnog identiteta; izgled i sadržina pečata političke stranke i organizacionih jedinica po teritorijalnom principu; programski ciljevi; uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva; prava, obaveze i odgovornosti članova, organizacija po teritorijalnom principu i unutrašnja organizacija, organi, njihova ovlašćenja, sastav, način izbora i opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja; zastupanje političke stranke; postupak za izmjene Programa i Statuta i postupak donošenja i izmjena drugih opštih akata; ostvarivanje javnosti rada; način odlučivanja o udruživanju u šire političke saveze u zemlji i inostranstvu i spajanju sa političkim strankama; način finansiranja; način obavljanja unutrašnje kontrole finansijskog poslovanja; lice odgovorno za finansijsko poslovanje; podnošenje izvještaja i vođenje knjiga; lice ovlašćeno da kontaktira sa nadležnim organom; način donošenja odluke o prestanku rada; način raspolaganja imovinom u slučaju prestanka rada, kao i druga pitanja od značaja za rad i djelovanje CP.

Naziv i sjedište CP
Član 2

(1) Puni naziv političke partije
- na srpskom jeziku je: ЦРНОГОРСКА ПАРТИЈА
- na crnogorskom jeziku je: CRNOGORSKA PARTIJA

(2) Skraćeni naziv političke partije
- na srpskom jeziku je: ЦП
- na crnogorskom jeziku je: CP

(3) Sjedište CP: NOVI SAD

Pravni status
Član 3

Predstavljanje i zastupanje CP
Član 4

Pečat CP
Član 5

Znak, zastava i himna CP
Član 6

Glava II
CILJEVI I NAČELA DJELOVANJA
Ciljevi djelovanja
Član 7
Ciljevi CP su da:
- uzme učešće u političkom predstavljanju i zastupanju interesa crnogorske nacionalne manjine u Srbiji,

Zadaci i načela djelovanja
Član 8

Glava III
ČLANSTVO, PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI
Članstvo CP
Član 9

Registar i evidencija članstva
Član 10

Prava i obaveze članova CP
Član 11

Osnove prestanka članstva CP
Član 12

Istupanje iz članstva CP
Član 13
(1) Istupanjem iz članstva prestaje članstvo u CP voljom dotadašnjeg člana.
(2) Za istupanje iz članstva daje se pismena izjava koja ne mora biti obrazložena.
(3) Sekretarijat CP izdaje, na zahtjev člana potvrdu o istupanju iz članstva CP.

Brisanje iz evidencije članstva CP
Član 14
(1) Brisanjem iz evidencije članstva prestaje članstvo u CP nastupom jedne od sljedećih objektivnih okolnosti:
- ako je u prijavi za prijem u članstvo CP podnosilac prijave dao netačne ili neistinite podatke,
- ako član CP nije obavijestio ovlašćenu osobu CP o promjeni svog ličnog imena, ili svoga prebivališta, a ovlašćena osoba nije pronašla člana ni nakon proteka roka od 6. mjeseci od prvog traženja,
- ako član pristupi drugoj političkoj stranci,
- smrću člana CP.
(2) Nalog za brisanje iz evidencije članstva daje ovlašćeno lice sekretarijata CP, na prijedlog Izvršnog odbora opštinskog odbora CP.
(3) Popis osoba brisanih iz registra članstva CP vodi se u obliku posebne evide-ncije.
(4) Protiv brisanja iz evidencije članstva zbog razloga iz stava 1. ovog člana, žalba nije dopuštena, ali se brisani član koji je brisan iz članstva zbog razloga iz čl. 16 st. 1 tač. 1,2 i 3 može ponovo učlaniti u CP, nakon što se otklone razlozi zbog kojih je brisan iz evidencije.

Isključenje iz članstva CP
Član 15
(1) Isključenjem iz članstva prestaje članstvo u CP članu koji:
- ne poštuje Statut i programske akte CP,                                                                                                        
- svojim ponašanjem, djelovanjem ili postupanjem ugrozi interese CP, odnosno pojedinog organa CP, prouzrokuje ozbiljnu štetu ugledu CP ili pojedinom njegovom organu,
- u svojim javnim istupima učestalo vrijeđa ili kleveće drugog člana CP ili u javnosti često iznosi političke stavove koji su u suprotnosti sa Statutom i programskim aktima CP.
(2) Prijedlog za isključenje, s detaljnim obrazloženjem i navođenjem razloga zbog kojih se predlaže isključenje, može podnijeti svaki član CP i svaki organ CP.
(3) Prijedlog za isključenje podnosi se nadležnom Izvršnom odboru opštinskog odbora CP, koje donosi odluku o odbijanju prijedloga ili o isključenju iz partije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.
(4) Protiv odluke o isključenju člana koji je isključen ima se pravo žalbe u roku od 8 dana od dana prijema odluke.
(5) Odluku o žalbi donosi Vijeće časti CP u roku od 30 dana od prijema žalbe. Odluka Vijeća časti je je konačna.
(6) Osoba koja je isključenjem prestala biti član CP ne može se ponovo učlaniti u CP prije isteka dvije godine od dana donošenja odluke o isključenju, niti može prije isteka tog roka biti istaknuta ili podržana kao kandidat na republičkim ili lokalnim izborima.

Glava IV
ČLANSTVO, PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI
Organizacijski oblici CP
Član 16
(1) Organi CP utvrđeni ovim Statutom su:
- Skupština CP,
- predsjednik CP,
- potpredsjednici CP,                                                                                                                                         
- Glavni odbor CP,
- Savjet CP,
- Poslaničke grupe,
- Predsjednički kolegijum,
- Vijeće časti CP i
- Nadzorni odbor CP.                                                                                                                                                                   
(2) Organizacijski djelovi CP u pravilu slijede upravno-teritorijalnu podjelu Srbije.
(3) Pri Opštinskim odborima mogu se osnivati klubovi CP, kao posebni interesni organizacijski oblici članova CP.
(4) U sjedištu CP djeluje Sekretarijat CP.
(5) Mandat organa i članova/ica organa Partije traje, po pravilu, četiri godine.

Savjetodavna i radna tijela
Član 17.
(1)       Glavni odbor CP, na prijedlog predsjednika CP može obrazovati savjetodavna i radna tijela CP.
(2)       Predsjednik CP bira i imenuje svoje savjetnike.

SKUPŠTINA CP
Pravni status Skupštine CP
Član 18.
(1) Skupština CP je najviši statutarni i izborni organ CP.
(2) Skupština CP može biti redovna i vanredna.
(3) Redovna skupština je izborna, a vanredna može biti izborna ili tematska.
(4) Redovna skupština CP, održava se svake četvrte kalendarske godine.
(5) Članovi redovne skupštine imaju mandat do sljedeće izborne Skupštine CP.
(6) Skupština  punovažno odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova Skupštine. Odluke se donose većinom prisutnih članova Skupštine.


Sastav Skupštine CP
Član 19.
(1) Skupštinu CP čine:
- Predsjednik CP,                                                                                                                                                                                                                - potpredsjednici CP,
- poslanici CP,                                                                                                                                                                                         - predsjednici opštinskih odbora CP,                                                                                                                                                                                                  - ostali članovi Glavnog odbora CP i
- predstavnici Opštinskih odbora CP, izabrani u tom svojstvu.
(2) Odluku o broju i načinu izbora članova Skupštine CP koje kandiduju Opštinski odbori CP, donosi Glavni odbor CP.
(3) Radu Skupštine mogu prisustvovati i gosti Skupštine, o čemu odluku donosi Glavni odbor CP, ali bez prava odlučivanja.
(4) Mandat članova Skupštine CP traje 4 godine.

Sazivanje Skupštine CP
Član 20.
(1) Redovnu Skupštinu CP saziva Predsjednik CP.
(2) Vanrednu Skupštinu CP mogu sazvati Predsjednik i Glavni odbor CP , a iniciranje zakazivanja Vanredne skupštine može učiniti i i najmanje jedna trećina članova skupštine CP.
(3) Ukoliko Vanrednu skupštinu saziva Predsjednik CP, to se čini bez posebne saglasnosti Glavnog odbora CP.
(4) Kada  Vanrednu Skupštinu CP saziva Glavni odbor CP samoinicijativno ili na prijedlog najmanje jedne trećine članova Glavnog odbora, odluka o sazivanju vanredne Skupštine CP mora biti donesena većinom glasova ukupnog broja članova Glavnog odbora. Odluka mora sadržati i datum održavanja vanredne Skupštine.
(5) U slučaju da prijedlog za sazivanje vanredne Skupštine CP iz stava 4 ovog člana ne dobije potrebnu većinu glasova, takav se prijedlog ne može ponovo staviti na dnevni red sjednice Glavnog odbora CP prije proteka roka od 6 mjeseci od dana neprihvaćanja prvobitnog prijedloga.

Nadležnost Skupštine CP
Član 21.
(1) Skupština CP:
- donosi Statut i Program CP, te njihove izmjene i dopune,
- usvaja programsku rezoluciju Skupštine CP kojom se utvrđuje politika CP u sljedećem mandatnom periodu, te ostale rezolucije i deklaracije o političkim pitanjima,
- donosi odluke i druge akte iz svoje nadležnosti,
- bira u razrješava Predsjednika CP, potpredsjednike CP, članova Glavnog odbora CP, članove Vijeća časti CP i članove Nadzornog odbora CP,
- usvaja izvještaj o radu Predsjednika CP u razdoblju između dva zasijedanja Skupštine CP.
- usvaja izvještaj o radu Vijeća časti u razdoblju između dva zasijedanja  Skupštine CP,
- usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju CP u razdoblju između dva zasijedanja Skupštine CP,
- donosi odluku o prestanku rada CP, kao i odluke o načinu raspolaganja njenom imovinom u slučaju prestanka rada,
- donosi odluku o udruživanju u šire političke saveze u zemlji i inostranstvu i spajanu političke stranke,
- donosi, javnim glasanjem autentično tumačenje odredaba Statuta i drugih akata Skupštine CP,
- dodjeljuje priznanja pojedincima, organima te pravnim i drugim licima za značajnije doprinose radu CP,
- na prijedlog Glavnog odbora CP proglašava počasnog predsjednika CP iz redova bivših predsjednika CP koji su imali vanredne zasluge u izgradnji i sprovođenju programske politike CP,
-   odlučuje o drugim pitanjima koja se tiču CP.

Predsjedništvo Skupštine CP
Član 22.
(1) Skupštinom CP predsjedava predsjednik CP sa predsjedništvom koje osim njega čine, potpredsjednici CP i predsjednici opštinskih odbora CP. Skupštinom može predsjedavati umjesto predsjednika CP i drugi član predsjedništva ukoliko predsjedništvo o tome donese odluku.
(2) Djelokrug rada Radnog predsjedništva Skupštine CP utvrđuje se Poslovni-kom Skupštine CP.

Komisije Skupštine CP
Član 23.

PREDSJEDNIK  CP
Nadležnost predsjednika CP
Član 24.
(1) Predsjednik CP:
- predstavlja i zastupa CP,
- neposredno sprovodi politiku CP u skladu sa Programom i Statutom CP, te rezolucijama, deklaracijama i odlukama Skupštine CP i odlukama Glavnog odbora CP, konkretnim političkim djelovanjem,
- saziva i vodi ili ovlašćuje jednog od svojih potpredsjednika za vođenje sjednica Glavnog odbora CP, te potpisuje akte Glavnog odbora CP i Predsjedničkog kolegijuma,
- zakazuje Vanrednu skupštinu CP , shodno odrdebama čl.20 st.2 i 3,
- predlaže Skupštinski izbor, imenovanje i razrješenje potpredsjednika CP,
- imenuje i razrješava portparola CP,
- predlaže Glavnom odboru CP imenovanje i razrješenje članova i rukovodilaca savjetodavnih i radnih tijela CP,
- predlaže i daje na razmatranje i usvajanje Glavnom odboru CP, prijedlog poslaničke liste,
- predlaže i daje na usvajanje Glavnom odboru CP, sastav poslaničkog kluba.
- donosi odluku o imenovanju i razrješavanju službenika CP koje ne imenuje , odnosno ne razrješava Skupština CP,
- imenuje i razrješava lične savjetnike sa dokazanim stručnim i političkim znanjima i iskustvom, koji čine Savjet CP.
- nadzire sprovođenje odluka i drugih akata nadležnih organa CP, te nadležnim organima CP predlaže mjere u slučaju njihovog nepoštovanja ili nesprovođenja,
- saziva radne sjednice organa CP bilo kojeg organizacionog nivoa u slučaju kada ocijeni da je to potrebno radi usklađivanja politike CP ili radi prevladavanja nastalih problema u radu pojedinih organa CP,
- daje saglasnost opštinskim odborima CP za zamjenu neaktivnih članova
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Izbor predsjednika CP
Član 25.
(1) Svaki član CP može se kandidovati za predsjednika CP na izbornoj skupštini, stim što je obavezan pred Skupštinom CP iznijeti svoj izborni program, koji je priložio predsjedništvu Skupštine najmanje 15 dana prije dana održavanja Skupštine CP,
(2) Predsjednik CP, na mandatni period od četiri godine, postaje kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova na tajnom glasanju, verifikovanih članova Skupštine CP,
(3) Ako nijedan od više predloženih kandidata ne dobije većinu glasova u prvom krugu izbora, sprovodi se drugi krug izbora u koji ulaze dva kandidata koji su u prvom izbornom krugu osvojili najviše glasova. U drugom krugu izabran je kandidat sa većim brojem dobijenih glasova prisutnih članova Skupštine CP,
(4) Ako se ni u drugom krugu ne izabere predsjednik CP, Glavni odbor CP na konstitutivnoj sjednici bira vršioca dužnosti predsjednika CP, većinom glasova ukupnog broja članova Glavnog odbora CP i saziva vanrednu Skupštinu CP koja se mora održati u roku od 6 mjeseci.
(5) Sjednicu novoizabranog Glavnog odbora CP saziva i vodi predsjednik Radnog predsjedništva Skupštine CP.
(6) U slučaju da je na izborima za predsjednika CP učestvovao samo jedan kandidat, ali nije dobio potrebnu-natpolovičnu većinu glasova, primijenit će se odredbe iz st. 4. ovog člana, bez sprovođenja drugog kruga glasanja.
(7) Ako predsjednik CP prestane da vrši svoju funkciju tokom trajanja svog mandata, Glavni odbor CP imenuje vršioca dužnosti predsjednika CP iz redova tog organa do isteka redovnog mandata predsjednika CP, odnosno do prve sljedeće Skupštine CP.

 Prestanak funkcije predsjednika CP
Član 26.
(1) Funkcija predsjednika CP prestaje:
- ostavkom ili
- uskraćivanjem povjerenja od strane Skupštine CP.
(2) Inicijativu za uskraćivanje povjerenja može pokrenuti jedna trećina članova Glavnog odbora CP. Inicijativa se smatra potvrđenom kada za nju glasa većina od ukupnog broja članova Glavnog odbora CP.
(3) U slučaju da Glavni odbor potvrdi inicijativu o pitanju povjerenja Predsjedniku CP, Glavni odbor zakazuje vanrednu skupštinu CP, sa isključivo tom tačkom dnevnog reda u roku, ne kraćem od 15 dana ni dužem od 30 dana, od dana potvrđivanja inicijative o preispitivanju povjerenja.
(4) Smatra se izglasanim nepovjerenje predsjedniku CP ukoliko na tajnom glasanju za nepovjerenje glasa većina ukupnog broja članova-predstavnika Skupštine CP.

POTPREDSJEDNIK CP
Broj potpredsjednika CP i njihova nadležnost:
Član 27.
(1)       CP ima najmanje tri potpredsjednika koji:
-   zajedno sa predsjednikom CP sprovode politiku CP u skladu sa Programom i Statutom CP, i odlukama ostalih organa CP,
- koordiniraju rad organa CP na svim nivoima,
- u dogovoru sa predsjednikom CP obavljaju povjerene im poslove na unaprijeđenju rada i ukupne efikasnosti CP,
- po ovlašćenju predsjednika predsjedavaju organima CP,
- po ovlašćenju predsjednika zastupaju i predstavljaju CP,
- daju izjave za sredstva javnog informisanja u ime CP,
- obavljaju i druge povjerene im poslove od strane predsjednika, Skupštine i Glavnog odbora CP.

 Izbor potpredsjednika CP
Član 28.
(1) Potpredsjednike CP po prijedlogu predsjednika CP bira Skupština CP, javnim glasanjem, većinom od ukupnog broja članova Skupštine CP, na mandatni period od četiri godine.
(2) Ako potpredsjednik CP prestane vršiti svoju funkciju tokom trajanja svog mandata, na prijedlog predsjednika CP, Glavni odbor CP imenuje vršioca dužnosti potpredsjednika CP do isteka redovnog mandata, odnosno do prve sljedeće Skupštine CP.


Prestanak funkcije potpredsjednika CP
Član 29.
(1) Funkcija potpredsjednika CP prestaje:                                                                                                           - ostavkom ili
- uskraćivanjem povjerenja od strane Skupštine CP.
(2) Inicijativu za uskraćivanje povjerenja može pokrenuti predsjednik CP ili jedna trećina članova Glavnog odbora CP. Inicijativa se smatra potvrđenom kada za nju glasa većina od ukupnog broja članova Glavnog odbora CP.
(3) Ukoliko Glavni odbor potvrdi inicijativu o pitanju povjerenja, Glavni odbor zakazuje vanrednu Skupštinu CP u rokovima predviđenim u Član 26. st..1 tač. 3. ovog Statuta.
(4) Smatra se izglasanim nepovjerenje potpredsjedniku CP, ukoliko na javnom glasanju za nepovjerenje glasa većina od ukupnog broja članova Skupštine CP.

GLAVNI ODBOR CP
Sastav Glavnog odbora CP
Član 30.
(1) Glavni odbor CP čine:                                                                                                                                                                          - predsjednik CP
- potpredsjednici CP
-poslanici CP i
- 20 do 30 članova - predstavnika predloženih od strane Opštinskih odbora CP i izabranih na Skupštini CP.
(2) Predsjednik CP, po položaju je predsjednik Glavnog odbora CP, a potpre-dsjednici CP su po položaju potpredsjednici Glavnog odbora CP.
(3) Mandat članova Glavnog odbora CP traje 4 godine.
(4) Glavni odbor CP donosi poslovnik o svom radu.

Način odlučivanja Glavnog odbora CP
Član 31.
(1) Glavni odbor CP donosi odluke iz svoje nadležnosti na sjednicama i na druge načine utvrđene Poslovnikom Glavnog odbora CP.
(2) Odluku Glavnog odbora CP donijetu glasovima većine prisutnih članova-predstavnika, predsjednik CP ima pravo vratiti na ponovno razmatranje. Odluka se neće ponovo razmatrati ako za nju glasa većina od ukupnog broja članova-predstavnika Glavnog odbora CP.
(3) Svaki član-predstavnik Glavnog odbora CP dužan je sprovoditi odluke Glavnog odbora CP i zastupati interes CP kao cjeline, bez obzira koji opštinski odbor CP ga je kandidovao za člana Glavnog odbora CP.

Nadležnost Glavnog odbora CP
Član 32.
(1) Glavni odbor CP:
-  ostvaruje Program i Statut CP, te rezolucije, deklaracije i odluke Skupštine CP, konkretnim političkim djelovanjem i u tu svrhu donosi odluke, zaključke i druge opšte i pojedinačne akte za konkretizaciju politike CP,
-  pokreće rješavanje političkih pitanja i o njima zauzima  stav,                                    
-  saziva vanrednu Skupštinu CP, shodno ovlašćenjima iz Član 20 ovog Statuta,                                                                                                                           
-  utvrđuje i sprovodi izbornu strategiju i na predlog Predsjednika CP, vrši izbor izbornog štaba,
-  odobrava kada, sa kim i pod kojim uslovima CP može zaključiti koalicioni sporazum,
- određuje politiku kluba poslanika CP u Skupštini RS i Skupštini APV i članova CP u organima izvršne vlasti,
- na predlog predsjednika CP, razmatra i usvaja poslaničku listu kandidata za Skupštinu RS i Skupštinu APV,
- donosi odluke o osnivanju opštinskih odbora i inicijativnih odbora CP,
- na prijedlog predsjednika CP, Glavni odbor CP obrazuje savjetodavna i radna tijela predviđena u Član 17 ovog Statuta,
- odlučuje o inicijativama za ispitivanje povjerenja predsjedniku i podpre-dsjednicima CP,
- ukoliko neki opštinski odbor CP ne djeluje u skladu sa Statutom i Programom CP, odlukama nadležnih organa partije ili se radi o očiglednoj neaktivnosti i nekooperativnosti, Glavni odbor uz saglasnost Predsjednika partije, može suspendovati rad predsjednika opštinskog odbora ili sam opštinski odbor. U ovakvom slučaju, predsjednik partije imenuje V.D. predsjednika opštinskog odbora i/ili inicijativni odbor od tri do devet članova, za formiranje novog opštinskog odbora i taj mandat ne može trajati duže od 6 mjeseci.
- priprema dokumentaciju, organizuje i obavlja druge potrebne poslove za pripremu Skupštine CP,
- odlučuje o promjeni adrese sjedišta CP,
- osim poslova utvrđenih ovim statutom, obavlja i druge poslove iz nadle-žnosti CP koji nijesu izričito stavljeni u nadležnost drugog organa ili funkcionera CP.
(2) Prilikom usvajanja poslaničke liste kandidata za Skupštinu RS i Skupštinu APV, Predsjednik partije koji predlaže i Glavni odbor koji usvaja poslaničku listu, moraju voditi računa da se poslanički klub tretira kao tim najvišeg stručno-političkog ranga u CP, čiji član mora posjedovati visoka stručna znanja, moralne nazore i visoku demokratsku kulturu. Mora se posebno voditi računa da poslanički klub  simbolizuje i širi duh idejnog i organizacionog jedinstva CP, što podrazumijeva, timski rad i najveći stepen permanentne saradnje sa funkcionerima partije na ostvarivanju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva CP.
(3) Glavni odbor CP i Predsjednik CP, uravnoteženjem navedenih principa, trudit će se da dođu do optimalnog sastava poslaničke liste.

Povjerenik Glavnog odbora CP
Član 33.
(1) Glavni odbor CP, može samoinicijativno ili na prijedlog predsjednika CP, imenovati povjerenike iz redova članova CP za obavljanje pojedinih poslova. Odluka o imenovanju povjerenika mora sadržati opis zadatih poslova, ovlašćenja povjerenika, obaveze povjerenika i rok u kojem zadati poslovi trebaju biti obavljeni.
(2) Povjerenik podnosi izvještaj Glavnom odboru i predsjedniku CP.
(3) Glavni odbor uz saglasnost predsjednika CP razrješava povjerenika po obavljenom poslu ili istekom roka određenog za obavljanje posla, a može ga i smijeniti i prije isteka roka, ukoliko nije zadovoljan njegovim radom.

SAVJET CP
Osnivanje i nadležnost
Član 34.

POSLANIČKE I ODBORNIČKE GRUPE
Osnivanje i nadležnost
Član 35.
(1 Poslanici CP u Skupštini RS i Skupštini APV i odbornici CP u Skupštinama opština radi usklađenog i što kvalitetnijeg političkog nastupa, osnivaju poslaničke, odnosno odborničke grupe CP.
(2) Poslaničke i odborničke grupe se osnivaju prije prve konstitutivne sjednice Skupštine RS, Skupštine APV ili Skupštine opštine.
(3) Poslanici i odbornici na prvoj osnivačkoj sjednici kluba biraju predsjednika grupe iz svojih redova. Predsjednik CP po pravilu predlaže predsjednika poslaničke grupe u Skupštini RS i Skupštini APV, a predsjednik opštinskog odbora predsjednika grupe u Skupštini opštine. Za slučaj da se ne može postići saglasnost između Predsjednika CP i predsjednika opštinskog odbora CP, sa članovima poslaničke, odnosno odborničke grupe, oko izbora predsjednika poslaničke grupe, konačnu odluku o izboru predsjednika poslaničke grupe donosi Glavni odbor CP, a za predsjednika odborničke grupe, opštinski odbor CP.
(4) Sjednicama poslaničkih ili odborničkih grupa mogu prisustvovati članovi CP, koje pozove na konsultacije i od njih zatraži stručnu pomoć, predsjednik poslaničke ili odborničke  grupe.
(5) Predsjednik CP i predsjednik opštinskog odbora CP po pravilu prisustvuju svim sjednicama poslaničke, odnosno odborničke grupe.
(6) Obaveza je svih poslanika CP da redovno komuniciraju sa članovima CP na cijelom području Srbije, da posjećuju njihove sjednice i sastanke, gostuju na tribinama i drugim manifestacijama CP.

PREDSJEDNIČKI KOLEGIJUM  CP
Sastav predsjedničkog kolegijuma CP
Član 36.
(1) Predsjednički kolegijum sačinjavaju:
- predsjednik CP,
- potpredsjednici CP,
- predsjednik Skupštine CP i
- predsjednici opštinskih odbora CP.
(2) Predsjednički kolegijum saziva predsjednik CP i njime predsjedava.
(3) Predsjednika CP u sazivanju i predsjedavanju predsjedničkim kolegijumom, može zamjenjivati jedan od podpredsjednika CP, po ovlašćenju predsjednika CP.
(4) Sjednica Predsjedničkog kolegijuma može se održati ako na sednici prisustvuje većina njegovih članova. Predsjednički kolegijum svoje odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.


Nadležnost predsjedničkog kolegijuma CP
Član 37.
(1) Na predsjedničkom kolegijumu predsjednici opštinskih odbora CP izvještavaju o stanju u opštinskim odborima CP i daju vlastite procjene političke situacije u jedinicama lokalne samouprave.
(2) Predsjednički kolegijum CP ne donosi kolektivne političke odluke, izuzev kada neophodnost takve odluke procijeni predsjednik CP ili Glavni odbor CP, a ona se tiče aktuelne političke situcije u Srbiji.
(3) Predsjednik partije ili ovlašćeni potpredsjednik podnose izvještaj o održanom predsjedničkom kolegijumu, na prvoj narednoj sjednici Glavnog odbora CP.

VIJEĆE ČASTI  CP
Sastav i konstituisanje Vijeća časti CP
Član 38.
(1) Vijeće časti CP čini 5 članova izabranih na Skupštini CP.
(2) Konstitutivnu sjednicu Vijeća časti CP na kojoj se bira  predsjednik Vijeća časti, saziva predsjednik CP.
(3) Vijeće časti CP, punopravno odlučuje ako sjednici prisustvuje većina njegovih članova, a punopravne odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova.
(4) Članstvo u Vijeću časti CP isključuje vršenje dužnosti ili članstva u drugim organima CP.

Nadležnost Vijeća časti CP
Član 39.
(1) Vijeće časti CP:
- donosi kodeks ponašanja članova CP u skladu sa ovim Statutom i vrši nadzor nad njegovim poštovanjem,
- razmatra pojedinačne pritužbe članova CP koje se odnose na povrijedu članskih prava zagarantovanih Statutom CP od strane drugog člana ili organa CP
- upozorava na pojave netolerancije, netrpeljivosti i omalovažavanja drugih članova ili organa CP, te kleveta i uvrijeda između članova CP i Glavnom odboru predlaže mjere za njihovo sprečavanje i otklanjanje,
- donosi drugostepenu odluku o isključenju člana iz članstva CP.
- članovi Vijeća časti CP prisustvuju sjednicama Glavnog odbora CP na poziv predsjednika CP, bez prava odlučivanja.
- Vijeće časti CP podnosi izvještaj o svom radu Skupštini CP.


NADZORNI ODBOR CP
Sastav i nadležnosti Nadzornog odbora
Član 40.

OPŠTINSKI ODBOR CP
Osnivanje opštinskog odbora CP
Član 41.
(1) Odluku o osnivanju opštinskog odbora CP donosi Glavni odbor CP.
(2) Poslove i zadatke na osnivanju opštinskog odbora izvršava i sprovodi inicija-tivni odbor CP, kojeg svojom odlukom imenuje Glavni odbor CP, dajući mu rok za osnivanje opštinskog odbora.
(3) Rok za osnivanje opštinskog odbora, dat inicijativnom odboru, ne može biti duži od 6 mjeseci.
(4) Opštinski odbor se osniva na opštinskoj skupštini CP.

Opštinska skupština CP
Član 42.
(1) Opštinska Skupština je najviši izborni organ opštinske organizacije CP.
(2) Opštinska skupština može biti redovna i vanredna.
(3) Redovnu Skupštinu saziva predsjednik opštinskog odbora svake druge godine.
(4) Vanrednu opštinsku skupštinu saziva predsjednik CP ili dvotrećinska većina članova opštinskog odbora. Rok za sazivanje vanredne opštinske skupštine ne može biti kraći od 15 dana, ni duži od 30 dana.
(5) Opštinsku Skupštinu CP čine od 3 do 5 članova iz svakog mjesnog odbora opštinskog odbora.
(6) Opštinska skupština na predlog predsjednika mjesnog odbora imenuje radno predsjedništvo od 3 do 5 članova.
(7) Opštinska skupština bira i razrješava tajnim glasanjem i većinom prisutnih članova, predsjednika opštinskog odbora CP i članove opštinskog odbora CP na mandatni period od četiri godine.
(8) Opštinska skupština punopravno odlučuje ako sjednici prisustvuje većina njegovih članova, a punopravne odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Izvršni odbor opštinskog odbora CP
Član 43.
(1) Opštinski odbor ima i svoj izvršni odbor kojeg, na mandatni period od četiri godine, imenuje i kojim predsjedava predsjednik opštinskog odbora.
(2) Izvršni odbor je savjetodavni organ predsjedniku i opštinskom odboru CP.
(3) Izvršni odbor je tijelo koje prati, proučava i analizira političku situaciju u opštini i preduzima političke akcije koje najcjelishodnije doprinose jačanju ugleda CP u opštini.
(4) Izvršni odbor može predlagati mjere, pokretati inicijative i upućivati savjete o kojima će se voditi rasprava  i donositi odluke na sjednicama opštinskog odbora.
(5) Sjednice izvršnog odbora saziva i njima predsjedava predsjednik opštinskog odbora. Sjednice se sazivaju po potrebi a u pravilu prije svake sjednice opštinskog odbora CP.
(6) Izvršni odbor čine tri do devet predstavnika, ne uračunavajući članove po funkciji, predsjednika opštinskog odbora, sekretara i predsjednika odborni-čkog kluba.
(7) Predsjednik opštinskog odbora imenuje i razrješava sekretara i blagajnika i može razriješiti i imenovati nove članove izvršnog odbora ukoliko pokazuju nezainteresovanost, nekooperativnost ili rade protiv programskih opredjelje-nja CP.
(8) Izvšrni odbor punopravno odlučuje ako sjednici prisustvuje većina njegovih članova, a punopravne odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Sastav opštinskog odbora CP
Član 44.
(1) Opštinski odbor čine:                                   
-  predsjednik, sekretar,
- predsjednik odborničke grupe i
- od 1 (jedan) do 3 (tri) predstavnika mjesnog odbora, zavisno od njegove brojnosti.
(2) Na prijedlog predsjednika opštinskog odbora CP vrši se zamjena neaktivnih članova opštinskog odbora i prije isteka njihovog mandata. Zamjena se može vršiti samo na sjednicama opštinskog odbora, a najviše do jedne trećine članova opštinskog odbora i uz pismenu saglasnost predsjednika partije.

 Nadležnost opštinskog odbora CP
Član 45.
(1) Opštinski odbor razmatra i usvaja:
- godišnji izvještaj o radu i plan rada koje podnosi predsjednik opštinskog odbora,
- prijedlog odborničke liste i liste kandidata za izvršnu vlast u opštini. Član opštinskog odbora može dati prijedlog kompletne liste ili amandmanski djelovati na prijedlog liste, koju po pravilu podnosi predsjednik opštinskog odbora CP.
(2) Opštinski odbor donosi:                                                                                                             
- odluku o opozivu predstavnika u izvršnoj vlasti opštine,
- odluku o broju mjesnog odbora u opštinskoj organizaciji i o osnivanju mjesnog odbora, kao i odluku o raspuštanju mjesnog odbora, smjenjivanju predsjednika, sekretara i blagajnika mjesnog odbora,
- druge odluke iz svoje nadležnosti.
(3) Opštinski odbor određuje i bira predstavnike za Skupštinu CP.
(4) Opštinski odbor na prijedlog predsjednika opštinskog odbora može formirati radna tijela za sprovođenje vlastitih inicijativa i inicijativa drugih organa partije.
(5) Sjednicama Opštinskog odbora mogu prisustvovati članovi odborničkog kluba i članovi Izvršnog odbora bez prava odlučivanja, a drugi članovi mogu prisustvovati samo na poziv predsjednika.
(6) Članstvo u  Opštinskom odboru, nespojivo je sa članstvom u Izvršnom odboru i odborničkom klubu, izuzev predsjednika, sekretara i predsjednika odborničkog kluba, koji su članovi Opštinskog odbora po funkciji.

Način odlučivanja u Opštinskom odboru CP
Član 46.
(1) Opštinski odbor punopravno odlučuje ako sjednici prisustvuje većina njego-vih članova.
(2) Opštinski odbor odlučuje javnim glasanjem i većinom od prisutnih članova.

Predsjednik Opštinskog odbora CP
Član 47.
(1) Predsjednik Opštinskog odbora CP predstavlja i zastupa opštinsku organizaciju između dvije opštinske skupštine i za svoj rad odgovoran je Opštinskom odboru.
(2) Predsjednik Opštinskog odbora i članovi Opštinskog odbora koji su izabrani za članove Glavnog odbora CP, obavezni su redovno izvještavati Izvršni odbor i Opštinski odbor sa političkim i drugim stavovima CP.


Mjesni odbor Opštinskog odbora CP
Član 48.
(1) Odluku o osnivanju i broju mjesnih odbora u opštini, donosi Opštinski odbor CP zavisno od broja članova u opštinskoj organizaciji.
(2) Mjesni odbor iz svog članstva bira predsjednika, javnim glasanjem, a predsjednik imenuje sekretara i blagajnika mjesnog odbora.
(3) Mjesni odbor  punopravno odlučuje ako sjednici prisustvuje većina njegovih članova, a punopravne odluke donosi većinom glasova prisutnih članova Mjesnog odbora.
(4) Predsjednik Opštinskog odbora uz prethodnu odluku Opštinskog odbora CP može raspustiti Mjesni odbor, smijeniti predsjednika, sekretara i blagajnika Mjesnog odbora i organizovati izbore u Mjesnom odboru.

MLADI  CP
Klubovi mladih CP
Član 49.
(1) U sastavu CP, a u skladu sa programskim ciljevima CP, formiraju se klubovi mladih CP – članova do 28 godina starosti koji se osnivaju pri opštinskim odborima CP i imaju svoja unutrašnja pravila koja moraju biti u skladu sa Statutom CP.
(2) Naziv, unutrašnje uređenje, sastav organa, nadležnost njihovog rada i djelovanja i druga pitanja od značaja za rad Mladih CP uređuju se pravilima o radu Mladih CP koje donosi Glavni odbor CP.
(3) Mladi CP održavaju svoju izbornu Skupštinu svake druge godine, po pravilu prije Skupštine CP.
(4) Jedan od potpredsjednika CP učestvuje u koordinaciji klubova mladih CP.

Ostali klubovi CP
Član 50.
(1) Članovi CP mogu osnivati i druge interesne klubove pri opštinskim odborima CP /žene, ekolozi, penzioneri i sl./
(2) Na klubove iz prethodnog stava ovog člana primijenit će se odgovarajuće odredbe Član 48. ovog Statuta.

SEKRETARIJAT  CP
Organizacija i nadležnost Sekretarijata CP
Član 51.
(1) Sekretarijat CP djeluje u sjedištu CP i obavlja stručne, administrativne, organizatorsko-tehničke i finansijsko-računovodstvene poslove u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i radu Sekretarijata i njegovih stručnih službi.
(2) Radom Sekretarijata rukovodi glavni sekretar CP, koga imenuje predsjednik CP na neodređeno vrijeme.
(3) Organizacija i rad Sekretarijata uređuju se posebnim pravilnikom koji donosi Glavni odbor CP.
(4) Sekretarijat CP obezbjeđuje uredno dostavljanje i obavještavanje između svih organa partije u njenoj unutrašnjoj komunikaciji.

Glava  V
SREDSTVA ZA RAD I FINANSIJSKO POSLOVANJE CP
Način sticanja prihoda i određivanje članarine
Član 52.

(1) CP stiče sredstva iz: Javnih izvora - sredstva iz budžeta Republike Srbije, budžeta jedince teritorijalne autonomije i budžeta jedinice lokalne samouprave  i privatnih izvora - članarine, prilozi pravnih i fizičkih lica, prihodi od promotivnih aktivnosti stranke i prihodi od imovine stranke i legati.
(2) Glavni odbor CP određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu. Visina članarine može biti kategorisana po pojedinim kategorijama članstva CP  /poslanici, članovi u izvršnoj vlasti, stranački funkcioneri, studenti, penzioneri i sl./
(3) Način plaćanja članarina, odnosno dopuna članarina i njihovu namjenu reguliše poseban pravilnik, koji je u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka i kojeg potvrđuje Glavni odbor CP.

Finansijsko poslovanje CP
Član 53.
(1) CP ima tekući račun.
(2) Za finansijsko poslovanje, vođenje knjiga i podnošenje izveštaja CP odgovara predsjednik CP.
(3) Glavni sekretar CP obavlja poslove održavanja kontakata sa organima koji kontrolišu finansijsko poslovanje političkih stranaka.

Glava VI
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA I STATUTA CP
Postupak izmjena i dopuna odnosno donošenja novog Programa i Statuta CP
Član 54.
(1) Prijedlog izmjena i dopuna odnosno prijedlog novog Statuta i Programa CP mogu dati
- Predsjednik CP,
- Glavni odbor CP,
- Predsjednički kolegijum CP ili
- najmanje tri opštinska odbora CP.
(2) Amandmane na prijedloge iz prethodnog stava ovog člana mogu dati svi organi CP na svim nivoima, te svaki član Skupštine u skladu sa poslovnikom Skupštine.
(3) Prijedlog izmjena i dopuna odnosno prijedlog novog Statuta i Programa CP iz stava 1 ovog člana mora biti dostavljen svim predsjednicima opštinskih odbora CP, najmanje 45 dana prije dana održavanja Skupštine CP na kojoj će se odlučivati o tim prijedlozima.

 Glava VII
PRESTANAK  CP
Način prestanka CP
Član 55.
(1) CP  prestaje postojati nastupanjem opštih zakonskih pretpostavki utvrđenih Zakonom o političkim strankama.
(2) Ukoliko o prestanku CP odlučuje Skupština stranke, odluka o prestanku mora biti donešena sa više od  ¾  glasova ukupnog broja članova Skupštine CP.
(3) U slučaju da bude donešena odluka o prestanku rada CP, o imovini stranke će odluku donijeti Glavni odbor stranke.

Glava VIII
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 56.
(1) Ovlašćuje se Glavni odbor da u postupku preregistracije stranke izvrši potrebne pravno-tehničke redakcije Statuta.
Sve akte doneće organi CP u narednih 15 dana u skladu sa ovim Statutom i dostaviti nadležnom organu.
(2) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini CP.
(3) Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut donijet na Skupštini CP dana 17.10.2009. godine.

U Novom Sadu, 27 . 02. 2010. godine                    
Predsjednik Crnogorske partije